• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

تحصیلات


کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

1.رئیس اداره وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (1374-1387)
2.معاون مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (1380-1387)
3.سرپرست دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (1387-1387)
4.عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه (1389-1390)
5.مدیر کل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (1388-1391)
6.معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید (1391-1392)
7.مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (1392 تاکنون)
همتعلی عبدی نژاد