• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

داوود صفدری

مدیرکل پیمان و مشارکت

تحصیلات


دانش آموخته دوره دکتری شهرسازی (آرشیتکت و طراح شهر)


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی:
-مدیر کل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1394 تاکنون
-مجری شهر جدید خوارزمی در استان تهران1394تاکنون
-مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1394تاکنون
-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی 1387 تا 1395(واحد ساری-واحد تهران غرب-واحد تهران شمال)
-معاون مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1394-1392
-سرپرست دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1392
-معاون مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1392-1390
-کارشناس معماری و طراحی شهری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1390-1387
-سرپرست آتلیه معماری مهندسین مشاور کانی کاوان شرق1387-1386
-سرپرست آتلیه معماری مهندسین مشاور پژوهش و معماری 1386-1384

عضويت در کمیته‌های تخصصی:
-عضو و دبیر کمیته داوری در پروژه های عمرانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور 1396 تا کنون
-عضو کارگروه معماری سازمانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1396 تا کنون
-عضو کمیته فنی و بازرگانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1396 تا کنون
-عضو هیأت سه نفره فسخ پیمان موضوع بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان در شرکت عمران شهرهای جدید1395 تا کنون
-عضو و دبیر هیأت انتخاب مشاور موضوع بند 4 قسمت الف ماده 2 آئین نامه اجرایی بند"ه"ماده 29 قانون برگزاری مناقصات1394 تا کنون
-رئیس کارگروه بهره وری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1394تاکنون
-عضو کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1389تاکنون
-عضو کارگروه تخصصی طرح های هویت بخش در شهرهای جدید1394-1388
-عضو و دبیر کارگروه تخصصی مساجد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید1394-1388
-عضو کارگروه تدوین حقوق شهروندی (ZRM)وزارت راه و شهرسازی1394-1393
-عضو کارگروه شهرسازی و طراحی شهری تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران1394
-عضو کارگروه تخصصی مسکن مهر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1389-1392
-عضو جامعه طراحان شهری ایران 1388 تا کنون
-عضو جامعه مهندسان مشاور شهرساز 1388 تا کنون
-عضو جامعه مهندسان مشاور معمار1384 تا کنون
-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران 1384 تا کنون
داوود صفدری