• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحصیلات


لیسانس عمران و فوق لیسانس شهرسازی


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق کاری:
1.کارشناس اطلاعات شهري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي 80-1377
2.کارشناس GIS و شهرسازي شهرداري تهران 81-1379
3.کارشناس GIS و مطالعات کاربري اراضي شهري مهندسان مشاور معماري و شهرسازي مهرازان 82-1380
4.کارشناس شهرسازي و GISو محقق شهرسازي پارک هاي IT و نرم افزار ايران و جهان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 83-1381
5.مسئول بخش GIS و شهرسازي شهرداري تهران- دفتر پژوهش¬هاي فرهنگي 87-1384
6.کارشناس شهرسازي وGIS مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران 87-1383
7.مدير طرح هاي توسعه شهري و معاون طرح هاي توسعه شهري مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران 87-1386
8.معاون اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 96-1387
9.مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت عمران شهرهای جدید 1396 تاکنون

احمد فرهادی پور