• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مهندس حبیب الله طاهرخانی

معاون وزیر, رئیس هیات مدیره, مدیرعامل

تحصیلات


کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (1380)


پست الکترونیکی

رزومه


دوره های آموزشی تکمیلی :

دوره آموزشی توسعه درآمد در شهرداری ها در دانشگاه اکسفورد بروکس انگلستان(1386)
دوره آموزشی رتبه بندی اعتباری در شرکت CI در لماسول قبرس ( 1389)
دوره آموزشی( study tour)توسعه پایدار شهری و رشد هوشمند در کشور آلمان نمونه موردی شهرهای برلین و هامبورگ(1394)

سمت های اجرایی :

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (از سال 1394 - ادامه دارد)
نائب رئیس ستاد شهرک سازی (از سال 1392 - ادامه دارد)
عضو شورای هم اندیشی و سیاستگذاری اندیشه ایرانشهر (از سال 1394 - ادامه دارد)
ماینده شرکت عمران شهرهای جدید در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (از سال 1394 تاکنون)
مدیر کل برنامه و بوجه شهرداری تهران (از سال 1390 تا سال 1392)
مشاور معاون برنامه ریزی شهرداری تهران (از سال 1389 تا سال 1390)
معاون مدیرکل در آمد شهرداری تهران و مدیر حوزه درآمد پایدار (از سال 1386 تا سال 1389)
معاون مرکز پژوهش های شهری و روستایی سازمان شهرداری های (از سال 1382 تا سال 1385)
مدیر پروژه طرح جامع درآمدی پایدار شهرداری تهران – تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران (از سال 1386 تا سال 1387)
مدیر پروژه تدوین برنامه عملیاتی شهرداری تهران (1393-1397) تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران (از سال 1385 تا سال 1392)
مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گروه شهرسازی (از سال 1385 تا سال 1391)
مدرس دوره های آموزشی شهرداران استان های قزوین، مازندران، مراکز استان ها(قم)، شوراهای اسلامی خراسان و... (از سال 1382 تا سال 1395)
قائم مقام سردبیر فصلنامه اقتصاد شهر (شماره 1-4)
دبیر بخش پژوهش فصلنامه مدیریت شهری(از سال 1379 تا سال 1380)
عضو کمیته تخصصی اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداری های کشور و شهر تهران(از سال 1382 تا سال 1384)
کارشناس مسئول پروژه های مطالعاتی سیستم مطلوب حسابداری و بودجه نویسی شهرداری ها
کارشناس ناظر پروژه طراحی سیستم سنجش و ارزیابی بهره وری در شهرداری های کشور

افتخارات:

-مدیر نمونه شهرداری تهران- 1390
لوح تقدیر از UN-Habitat به دلیل ارائه تجربه طرح جامع درآمد پایدار در برنامه Best Practice- 1387
لوح تقدیر از کنفرانس بین المللی مدیریت به دلیل ارائه تجربیات مدیریتی، طرح جامع درآمد پایدار، رتبه بندی اعتباری شهرداری تهران و برنامه عملیاتی در 3 کنفرانس متوالی
مدیر نمونه پژوهشی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سال 1391

مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها :

ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری - فصلنامه مدیریت شهری علمی پژوهشی - سال 1381
برنامه ریزی و مدیریت شهری مبانی نظری و چالش های تجربی - ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها - سال 1381
بررسی و تحلیل اتکای شهرداری بر درآمد فروش مازاد تراکم - مجله شهرداری ها شماره 50 -سال 1384
مدیریت بافت تاریخی شهرداری های ایران(چالش ها و راهبردها) - فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 علمی-پژوهشی - سال 1385
تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران - دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت - سال 1385
حاکمیت شهر- منطقه تهران چالش ها و روندها - نشریه هنرهای زیبا شماره 29 علمی و پژوهشی - 1386
طرح جامع درآمد پیادار شهری تهران - پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت - سال 1386
چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلن شهری تهران - نشریه هنرهای زیبا شماره 32 علمی و پژوهشی - سال 1387
آسیب شناسی مدل ادار امور شهر در ایران - فصلنامه پژوهش های جغرافیایی علمی - پژوهشی - سال 1387
بررسی انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکمروایی شهری ایران - فصلنامه صفحه شماره 46 علمی و پژوهشی - سال 1387
مبانی نظری بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی - انتشارات سازمان شهرداریهای کشور - سال 1388
رتبه بندی اعتباری شهرداری - هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت - سال 1388
تامین مالی طرح جامع شهر تهران مشکلات و راهکاره - دومین همایش مالی شهرداری - سال 1388
تحقق طرحهای توسعه شهری در گروه ارتباط مطلوب مدیریت و برنامه ریزی شهری - مجله شوراها - سال 1389
نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه - ناشر نشر شهر - سال 1390
بررسی الزام های مالی تبدیل شهرداری تهران به نهاد اجتماعی - کنفرانس شهرداری به منزله نهاد اجتماعی - سال 1390
تدوین برنامه میان مدت شهرداری ها در ایران ( نمونه تهران ) - نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - سال 1390
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد - پنجمین همایش مالی شهرداریها - سال 1391
تامین های فضاهای پایدار شهری - اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار دانشگاه هنر - سال 1392
ضرورت های تغییر نظام درآمدی شهرداریها - یادداشت روزنامه اقتصاد - سال 1392
تحلیل بر جایگاه شهرهای جدید در توسعه مسکن کشور - چهاردهمین همایش سیاست توسعه مسکن در ایران - سال 1393
تحلیلی بر تجربه شهرهای جدید ایران بعد ازانقلاب - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران - سال 1393
انتقال پایتخت موضوعی بحث برانگیر - یادداشت روزنامه اقتصاد - سال 1394
بررسی اثرات ملاحظات اجتماعی بر رویکردها و سیاست های طرحهای نوسازی بافت فرسوده - کنفرانس بین المللی پژوهشگاه کاربردی در مهندسی عمران - سال 1394
ضرورت تدوین سیاست ملی شهری - شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران دانشگاه تهران - سال 1395
گژکارکردی نظام درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها در نظام مدیریت سرزمین - دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین دانشگاه تهران - سال 1395
زیان نیمه کاره ها برای اقتصاد شهر تهران - روزنامه دنیای اقتصاد - 1395
Governance of Tehran city - کنفرانس شهر و منطقه شهری - سال 2006
Examination of effects of direct election of mayors in improving irans urban governance - کنفرانس اروپایی شهر زندگی - سال 2010
مهندس حبیب الله طاهرخانی