• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محمود رحیمی

عضو هیأت مدیره

تحصیلات


دکتری مهندسی عمران


پست الکترونیکی

رزومه


فارغ التحصیل:
الف- کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه گیلان سال 69
ب- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه عالی سازمان مدیریت سال 79
ج- کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال 84
د- دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال 89
ه- دکترای مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال 96

سوابق کاری:
1-پنج سال در استانداری کردستان مسئولیت دفتر نظارت بر طرح های عمرانی
2-6 سال رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان
3-از سال 1382 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه
4-در سال 1385 و به مدت یک سال مدیرعامل شرکت مام(امور مربوط به نوسازی و بهسازی بافت قدیم تهران)
5-از سال 1386 مشغول فعالیت های آموزشی و دانشگاهی بوده ام.

دارای بیش از 10 مقاله علمی- پژوهشی و سابقه راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه ارشد در رشته های شهرسازی و معماری و در حال حاضر نیز راهنمایی رساله های تعدادی از دانشجویان دکترای مهندسی عمران و شهرسازی را بر عهده دارم.
محمود رحیمی