• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

همایش ها و نمایشگاه ها

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)

شهر هوشمند، شهر جدید

شهر هوشمند، شهر جدید

توضیحات مربوط به شهر هوشمند، شهر جدید در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

توضیحات مربوط به دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

توضیحات مربوط به پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)

سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری

سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری

توضیحات مربوط به سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

توضیحات مربوط به اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی در این قسمت قرار گیرد. (ادامه...)