هیات مدیره


آقای میریان
       

سید محمود میریان

عضو هیأت مدیره

    تلفن : 88672081       دور نگار :88672083

       

حسین ایمانی جاجرمی

عضو هیأت مدیره

تلفن :88876676       دورنگار: 88672107


آقای مهندس روانفر- عضو هیئت مدیره
        آقای طاهرخانی

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

تلفن :88884164       دورنگار: 88881597

       

حبیب الله طاهرخانی

عضو هیأت مدیره

تلفن :88672100       دورنگار: 88672101

 


* چاپ این صفحه *