مدیران عامل پيشين

 ایرج ابراهیمی فخار  داوود کشاورزیان  سید محمود میریان  مهدی ذاکر الحسینی جمشید نورصالحی محمد هادی رستمیان
 مهندس ایرج ابراهیمی فخار مهندس داوود کشاورزیان  مهندس سید محمود میریان
 مهندس مهدی ذاکرالحسینی
 مهندس جمشید نورصالحی  مهندس محمدهادی رستمیان
1367-1372 1372-1376 1376-1386 1386-1388 1388-1390 1390-1392

* چاپ این صفحه *