فرم مناقصه

 
  عنوان مناقصه :مناقصه برون سپاری خدماتی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده : شركت مادر تخصصي عمران شهرهای جدید
  بها سند :142044846
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :95/09/16
  آخرين مهلت :96/09/15
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :عبارت است از برون سپاری امور خدماتي شركت مطابق مشخصات درخواستي پیوست. جهت شركت در مناقصه كلیه شركت كنندگان بایستي مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه معتبر با توجه به بخشنامه شماره 529412/ت11613 ه مورخ 5934/13/22 هیئت وزیران با مدت اعتبار اولیه 9 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک مدت 9 ماهه دیگر كه توسط یكي از بانكهای داخلي به نام شركت مادر تخصصي عمران شهر های جدید صادر شده باشد2 به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه نمایند. برای ثبت نام بر لینک کلیک کنید لینک ثبت نام

<< بازگشت به ليست مناقصات
* چاپ این صفحه *