هیات مدیره       

صادق اکبری

عضو هیأت مدیره

    تلفن : 88672081       دور نگار :88672083

       

زهره داودپور

عضو هیأت مدیره

تلفن :88876676       دورنگار: 88672107


آقای مهندس روانفر- عضو هیئت مدیره
       

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

تلفن :88884164       دورنگار: 88881597

       

رحیمی

عضو هیأت مدیره

    تلفن : 88889449       دور نگار :88880952

 


* چاپ این صفحه *