مدیران عامل پيشين

 ایرج ابراهیمی فخار

 داوود کشاورزیان

 سید محمود میریان

 مهدی ذاکر الحسینی مهندس ایرج ابراهیمی فخار مهندس داوود کشاورزیان  مهندس سید محمود میریان
 مهندس مهدی ذاکرالحسینی


1367-1372 1372-1376 1376-1386 1386-1388

جمشید نورصالحی

محمد هادی رستمیان

     
 مهندس جمشید نورصالحی  مهندس محمدهادی رستمیان مهندس محسن نریمان      
1388-1390 1390-1392 1392-1396      

* چاپ این صفحه *