محتوای صفحه آرشیو

لیست کتابهای موجود در آرشیو شرکت عمران شهرهای جدید

آئین نامه قانون بخشنامه مقررات ضوابط - راهنما

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/ آئین نامه

مبانی

وزارت مسکن وشهرسازی

2/ش/ آئین نامه

پلان ونیمرخهای طولی

وزارت مسکن وشهرسازی

3/ش/ آئین نامه

اجزای نیمرخهای عرضی

وزارت مسکن وشهرسازی

4/ش/ آئین نامه

راههای شریانی درجه 1

وزارت مسکن وشهرسازی

5/ش/ آئین نامه

تبادلها

وزارت مسکن وشهرسازی

6/ش/ آئین نامه

راههای شریانی درجه 2

وزارت مسکن وشهرسازی

7/ش/ آئین نامه

تقاطع ها

وزارت مسکن وشهرسازی

8/ش/ آئین نامه

خیابانهای محلی

وزارت مسکن وشهرسازی

9/ش/ آئین نامه

دسترسیها

وزارت مسکن وشهرسازی

10/ش/ آئین نامه

مسیرهای پیاده

وزارت مسکن وشهرسازی

11/ش/ آئین نامه

مسیرهای دوچرخه سواری

وزارت مسکن وشهرسازی

12/ش/ آئین نامه

تجهیزات ایمنی

وزارت مسکن وشهرسازی

13/ش/ مقررات

صرفه جویی در مصرف انرژی

وزارت مسکن وشهرسازی

14/ش/ راهنما

راهنمای برگزاری مسابقات معماری

معاونت امور فنی

15/ش/ آئین نامه

راهنمای آیین نامه محافظت ساختمانها دربرابرآتش

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

16/ش/ راهنما

رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

17/ش/ ضوابط

ضوابط طراحی معماری براساس اصل انطباق مدولار

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

18/ش/ آئین نامه

آئین نامه طرح ساختمانها در برابرزلزله

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

19/ش/ آئین نامه

آئین نامه حداقل باروارد برساختمانها وابنیه فنی

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

20/ش/ آئین نامه

ساختمانهای آموزشی ومعلولین

مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

21/ش/ آئین نامه

پیش نویس آیین نامه صدابندی درساختمانها

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

22/ش/ آئین نامه

آئین نامه طرح پلهای شوسه وراهن آهن دربرابرزلزله

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

23/ش/ قانون

قانون تاسیس- آئین نامه ها ودستورالعملهای کشاورزی

سازمان نظام مهندسی

24/ش/ آئین نامه

ضوابط طراحی معماری مهدکودک

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

25/ش/ آئین نامه

آیین نامه طراحی ساختمان ها دربرابر زلزله ( 2800)

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

26/ش/ آئین نامه

مقررات ملی علایم و تابلوها

وزارت مسکن وشهرسازی

27/ش/ آئین نامه

آئین نامه طراحی ساختمانهای آجری مسلح ونامسلح

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

28/ش/ آئین نامه

آیین نامه حداقل باروارد بر ساختمانها وابنیه فنی

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

29/ش/ آئین نامه

آئین نامه ملی پایایی بتن درمحیط خلیج فارس وعمان

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

30/ش/ دستورالعمل

دستورالعمل شرایط محیط بیرون جهت طراحی حرارتی

وزارت مسکن وشهرسازی

31/ش/ مقررات

مقررات ملی حفاظت ساختمانها درمقابل حریق

وزارت مسکن وشهرسازی

32/ش/مقررات

مقررات ملی الزامات عمومی ساختمان

وزارت مسکن وشهرسازی

33/ش/مقررات

مقررات ملی مصالح وفرآورده های ساختمانی

وزارت مسکن وشهرسازی

34/ش/مقررات

مقررات ملی بارهای وارده برساختمان

وزارت مسکن وشهرسازی

35/ش/مقررات

مقررات ملی طرح واجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

وزارت مسکن وشهرسازی

36/ش/مقررات

مقررات ملی اجرای صنعتی ساختمانها

وزارت مسکن وشهرسازی

37/ش/مقررات

مقررات ملی ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا

وزارت مسکن وشهرسازی

38/ش/مقررات

مقررات ملی طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمانها

وزارت مسکن وشهرسازی

39/ش/مقررات

مقررات ملی تاسیسات گرمایی تعویض هوا وتهویه

وزارت مسکن وشهرسازی

40/ش/مقررات

مقررات ملی تاسیسات بهداشتی

وزارت مسکن وشهرسازی

41/ش/مقررات

مقررات ملی لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها

وزارت مسکن وشهرسازی

42/ش/مقررات

مقررات ملی صرفه جویی درمصرف انرژی

وزارت مسکن وشهرسازی

43/ش/مقررات

مقررات ملی صرفه جویی درمصرف انرژی

معاونت امور فنی

44/ش/ضوابط

ضوابط طراحی فضای سبز شهری

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

45/ش/ آئین نامه

آئین نامه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران

محلی-ناحیه ای منطقه ای وملی شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی

46/ش/ قانون

قانون کمیسیون 85 قانون اساسی لایحه مدیریت

محمدباقر بهرامی

47/ش/قانون

تدوین قانون جامع شهرسازی ومعماری کشور

وزارت مسکن وشرسازی

48/ش/آئین نامه

شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

49/ش/ موافقتنامه

موافقتنامه شرایط عمومی وخصوصی پیمان ها

سازمان برنامه و بودجه

50/ش/قانون

تبصره 6 قانون بودجه 1386 کل کشور

وزارت مسکن و شهرسازی

51/ش/قانون

قانون مربوط به حمایت ازسرمایه گذاری خارجی

سازمان سرمایه گذاری ایران

52/ش/قانون

قانون بخش تعاونی ایران

وزارت تعاون

53/ش/قانون

مفاهیم و اصلاحات بودجه ریزی

سیروس وزیریان

54/ش/قانون

قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی وفرهنگی

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

55/ش/مقررات

مقررات ملی ساختمانی ایران( مصالح ساختمانی )

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

56/ش/مقررات

مقررات ملی ساختمانی ایران ( صرفه جویی درانرژی)

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

57/ش/مقررات

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ( پی وپی سازی )

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

58/ش/مقررات

مقررات ملی ساختمانی ایران ( اجرای تاسیسات برقی]

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

59/ش/مقررات

مقررات ملی ساختمانی ایران ( ایمنی وحفاظت کار)

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

60/ش/مقررات

مقررات ملی ساختمانی ایران ( نظامات اداری )

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

61/ش/بخشنامه

مجموعه بخشنامه ها درامور قیمتهای پایه و... (3)

سازمان برنامه وبودجه

62/ش/بخشنامه

مجموعه بخشنامه ها درامور قراردادهای مهندسی (4)

سازمان برنامه وبودجه

63/ش/بخشنامه

مجموعه بخشنامه ها دراموردفترتحقیقات و...(5)

سازمان برنامه وبودجه

64/ش/بخشنامه

مجموعه بخشنامه ها درامور پیمانها (2)

سازمان برنامه وبودجه

65/ش/مقررات

مجموعه کامل قوانین ومقررات مالی- محاسباتی

غلامرضا حجتی اشرفی

66/ش/مقررات

مجموعه قوانین مربوط به استان-شهر-شهرستان وروستا

جهانگیر منصور

67/ش/مقررات

مجموعه قوانین ومقررات مورد عمل وزارت مسکن

شرکت خانه گستر یکم

68/ش/مقررات

قانون وآئین نامه حمایت از سرمایه گذاری خارجی

وزارت اموراقتصادی و دارائی

69/ش/مقررات

Foreign Investment Promotion and Protection Act

وزارت اموراقتصادی و دارائی

70/ش/آئین نامه

قانون وآئین نامه های اجرایی ایجاد شهرهای جدید

شرکت عمران شهرهای جدید

   اقتصادی و اداری

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/اداری

تحول اداری

سازمان مدیریت

2/ش/اداری

ساختار و تاویل متن

بابک احمدی

3/ش/اقتصادی

توسعه وتوسعه نیافتگی

---

4/ش/اداری

دانش مدیریت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

5/ش/اداری

برنامه ریزی کنترل وتولید موجودی

 

6/ش/اداری

مقدمه ای برمدیریت ریسک در پروژه های زیربنایی

دکتر علی حسن زاده

7/ش/اداری

اشتغال درجهان سوم

احمد خزاعی

8/ش/اداری

شیوه های اعجاز گران مدیریت

علی اصعرد گزکوهی

9/ش/ اداری

مدیریت وراهبرد مناقصات

علیرضا میلانی زاده

10/ش/ اداری

برنامه ریزی وکنترل پروژه

محمود نادری پور

11/ش/اداری

طبقه بندی مخارج براساس هدف

حسن ورمزیار

12/ش/ اداری

دولت و رشد

سازمان برنامه و بودجه

13/ش/ اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

دکترزهرا افشار

14/ش/ اقتصادی

درآمدی براقتصاد اسلامی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

15/ش/ اقتصادی

حسابداری اجتماعی والگوسازی اقتصاد برای کشورهای درحال توسعه

علی حبیبی

16/ش/ اداری

رونق بحران وسیاستهای تعدیل

برنامه و بودجه

17/ش/ اقتصادی

انتشارات اوراق مشارکت برای طرح توجیه مالی اقتصادی

---

18/ش/ اداری

تهیه طرح جامع انفورماتیک

---

19/ش/ اداری

الگوی حسابرسی عملکرد مدیریت

---

20/ش/ اداری

مبانی رفتار سازمانی

دکترعلی پارسائیان

21/ش/ اداری

واژه نامه حقوقی ساخت وساز

---

22/ش/ اداری

سازمان

ریچارد اچ . هال

23/ش/ اداری

مهندس متره

علیرضا میلانی زاده

24/ش/اقتصادی

نماگرهای اقتصاد ایران

---

25/ش/ اداری

تحول اداری شماره 30و29

ستاد برنامه ریزی

                                              جغرافیا

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/جغرافیا

گیتا شناسی

---

2/ش/جغرافیا

مبانی جغرافیای روستائی

دکتر عباس سعیدی

3/ش/ جغرافیا

شناسنامه جغرافیای طبیعی

وزارت مسکن وشهرسازی

4/ش/ جغرافیا

اطلس گیتا شناسی استانهای ایران

موسسه جغرافیایی

5/ش/ جغرافیا

راه خودرو نقشه تهران مخصوصی خودرو

موسسه جغرافیایی

6/ش/ جغرافیا

مقدمه ای برجغرافیای روستایی ایران

دکتر مسعود مهدوی

7/ش/ جغرافیا

فلسفه جغرافیا

دکتر حسین شکوئی

8/ش/ جغرافیا

ازآسمان ایران

---

9/ش/ جغرافیا

نقشه خوانی گیتا شناسی

مهندس عباس جعفری

10/ش/ جغرافیا

جغرافیای کاربردی ومکتب های جغرافیایی

--

11/ش/ جغرافیا

کاربرجغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

دکترعبدالحمید رجائی

12/ش/ جغرافیا

زمین شناسی برای جغرافیا

دکترخدیجه اسدیان

13/ش/ جغرافیا

جغرافیای ترکیبی نو جلد اول و دوم

دکترشاپور گودرزی

14/ش/ جغرافیا

دیدگاههای نو درجغرافیای شهری

دکترحسین شکوئی

15/ش/ جغرافیا

اندیشه های نودرفلسفه جغرافیا

دکترحسین شکوئی

16/ش/ جغرافیا

مبانی جغرافیای سیاسی

دکتر دره میرحیدر

17/ش/ جغرافیا

جغرافیای کوچ نشینی

دکتررحیم مشیری

                                              شهرسازی

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/شهرسازی

اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری درایران

وزارت مسکن وشهرسازی

2/ش/شهرسازی

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

معاونت معماری وشهرسازی

3/ش/شهرسازی

مدیریت شهری

مرکز مطالعات شهری

4/ش/شهرسازی

کتاب سبز شهرداری

سازمان شهرداریها

5/ش/شهرسازی

فضاهای فرهنگی ورزشی و تفریحی

احمد سعید نیا

6/ش/شهرسازی

توسعه شهری پایدار

مرکزمطالعاتی وتحقیقاتی

7/ش/شهرسازی

شهردرجهان توسعه

سازمان شهرداریها

8/ش/شهرسازی

آشنایی با طراحی محیط و منظر

سازمان پارکها

9/ش/شهرسازی

ضوابط طراحی فضای سبز شهری

ماونت امور فنی شهرداری

10/ش/شهرسازی

بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها

علیرضا علوی تبار

11/ش/شهرسازی

طراحی شهری در بخش مرکزی تهران

محمود توسلی

12/ش/شهرسازی

فرآیند طراحی شهری

انتشارات دانشگاه تهران

13/ش/شهرسازی

زبان منظر

دکتر بحرینی

14/ش/شهرسازی

برنامه ریزی وساخت شهرهای کوچک

دکتر خسرویان

15/ش/شهرسازی

فرهنگ شهرها

لوییز مامفورد

16/ش/شهرسازی

بسوی شهرسازی انسانگرا

---

17/ش/شهرسازی

شهرسازی معاصر

لادن اعتضادی

18/ش/شهرسازی

مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی شهری

دکتراسماعیل شیعه

19/ش/شهرسازی

طراحی شهرها

ادموند بیکن

20/ش/شهرسازی

طراحی فضاهای شهری

محمود توسلی

21/ش/شهرسازی

مکتب ها نظریه ها ومدلهای برنامه ریزی منطقه ای

دکتر زیاری

22/ش/شهرسازی

اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی

مرکز مطالعات وتحقیقات

23/ش/شهرسازی

اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای

دکتر زیاری

24/ش/شهرسازی

قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

محمود توسلی

25/ش/شهرسازی

با شهر ومنطقه درایران

دکترشیعه

26/ش/شهرسازی

برنامه ریزی ناحیه ای

دکتر حسین زاده

27/ش/شهرسازی

تاسیسات خدمات شهری

دفتر برنامه ریزی شهری

28/ش/شهرسازی

فضای سبز شهری

دفتر برنامه ریزی شهری

29/ش/شهرسازی

مسائل شهرسازی درایران امروز

مجید غمامی

                                               شهرسازی

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

30/ش/شهرسازی

نظم شهری

دکترچاوشی

31/ش/شهرسازی

حمل ونقل شهری

احمد سعید نیا

32/ش/شهرسازی

بررسی تجارب تهیه واجرای طرحهای توسعه

دفتر برنامه ریزی شهری

33/ش/شهرسازی

شهر

دکتر علی اشرفی

34/ش/شهرسازی

روشهای پژوهش شهری

آندرانویچ

35/ش/شهرسازی

پژوهش در ایران

دکتر شفیعی

36/ش/شهرسازی

مجموعه شهری تهران ( جمعیتی )

وزارت مسکن وشهرسازی

37/ش/شهرسازی

انسان شناسی شهری

ناصر فکوهی

38/ش/شهرسازی

پایتخت گمشده ایران پارسوماش

فرشید خدادادیان

39/ش/شهرسازی

شهرهمچون چشم انداز

دکتر نوریان

40/ش/شهرسازی

ضوابط ومقررات شهرسازی افراد معلول جسمی

مرکزتحقیقات

41/ش/شهرسازی

توسعه پایدار جهان درحال تحول

---

42/ش/شهرسازی

بررسی تجارب وتهیه طرحهای توسعه شهری درایران

مرکز مطالعات وتحقیقات

43/ش/شهرسازی

ساماندهی مبلمان شهری

دفتر برنامه ریزی

44/ش/شهرسازی

بیرجند نگین کویر

دکتر محمدرضا بهینا

45/ش/شهرسازی

درجستجوی هویت شهری بیرجند

وزارت مسکن وشهرسازی

46/ش/شهرسازی

درجستجوی هویت شهری سنندج

وزارت مسکن وشهرسازی

47/ش/شهرسازی

درجستجوی هویت شهری مشهد

وزارت مسکن وشهرسازی

48/ش/شهرسازی

درجستجوی هویت شهری اصفهان

وزارت مسکن وشهرسازی

49/ش/شهرسازی

درجستجوی هویت شهری اردبیل

وزارت مسکن وشهرسازی

50/ش/شهرسازی

آشنایی با وظایف وزارت مسکن وشهرسازی

وزارت مسکن وشهرسازی

51/ش/شهرسازی

همایش سیما ومنظر شهری

وزارت مسکن وشهرسازی

52/ش/شهرسازی

آمایش سرزمین

وزارت مسکن وشهرسازی

53/ش/شهرسازی

کلنیک شهرسازی

غلامرضا وزین

54/ش/شهرسازی

راهنمای طراحی فضای شهری درایران

وزارت مسکن وشهرسازی

55/ش/شهرسازی

شهرسازی- تخیلات و واقعیات

محسن حبیبی

56/ش/شهرسازی

توسعه شهری پایدار

کیانوش زاکرحقیقی

57/ش/شهرسازی

کارگاه برنامه ریزی شهری

دکتر شیعه

58/ش/شهرسازی

برنامه ریزی کاربری اراضی در طرحهای توسعه وعمران

دکتر سرود

59/ش/شهرسازی

زندگی جدید کالبد قدیم

---

60/ش/شهرسازی

مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری

دکتر شیعه

61/ش/شهرسازی

فرآیند برنامه ریزی شهری

دکتر رهنمائی

62/ش/شهرسازی

برنامه ریزی شهری در ایران

ناصر مشهدی زاده

63/ش/شهرسازی

مدیریت شهری وروستایی درایران

دکتر مزینی

64/ش/شهرسازی

طراحی اجرا ونگهداری خاک چالشهای بهداشتی برای زباله شهری

دفتر امور فنی معیارها

65/ش/شهرسازی

اندازه شهر

دکتر زبردست

66/ش/شهرسازی

سرانه کاربری های شهری

دکتر محسن حبیبی

67/ش/شهرسازی

روش شناسی شبکه سکونت گاه ها

وزارت مسکن

68/ش/شهرسازی

مدیریت اجرایی ما در شهرسئول

دفتربرنامه ریزی شهری

69/ش/شهرسازی

گونه شناسی و راهنمای طراحی مسکن بم

---

70/ش/شهرسازی

مجموعه شهری تهران

وزارت مسکن

71/ش/شهرسازی

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ( جغرافیا)

مرکز مطالعات وتحقیقات

72/ش/شهرسازی

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ( کنترل سیل)

مرکز مطالعات وتحقیقات

73/ش/شهرسازی

روشهای علمی تحلیلی مسائل شهری

دکتر مزینی

74/ش/شهرسازی

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی درایران معاصر

سیدمحسن حبیبی

75/ش/شهرسازی

روشهای علمی تحلیلی مسائل شهری ( چاپ اول و دوم )

عارف اقوامی مقدم

76/ش/شهرسازی

زیستگاه اشتراکی در برنامه ریزی شهری

توماس راینر

77/ش/شهرسازی

منطقه راهبردهای فضائی و توسعه پایدار

---

78/ش/شهرسازی

ساخت شهرهای مردم پسند

فرانسیس تیبالدز

79/ش/شهرسازی

مبانی معماری وشهرسازی

هاشم قاسم زاده

80/ش/شهرسازی

تاریخ شکل شهر

راضیه رضا زاده

81/ش/شهرسازی

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی (جمعیت )

مرکزمطالعات وتحقیقات

82/ش/شهرسازی

شاخص های توسعه شهری ( اشتغال و بیکاری)

وزارت مسکن وشهرسازی

83/ش/شهرسازی

شاخص های توسعه شهری ( باسوادی )

وزارت مسکن و شهرسازی

84/ش/شهرسازی

رابطه شهر و روستا

دکترعلی اصغر رضوانی

85/ش/شهرسازی

طرحهای تفصیلی شهر

دکترمحمد رحیم رهنما

86/ش/شهرسازی

ژئومورفولوژی شهری

دکترابراهیم مقیمی

87/ش/شهرسازی

هویت کالبدی شهر

دکترمهتا میرمقتدایی

88/ش/شهرسازی

ساماندهی شهری

دکترغلامرضا وزین

89/ش/شهرسازی

اکولوژی شهری

دکترعباس شاهسواری

90/ش/شهرسازی

رهیافتهایی در طرای مبلمان شهرداری

سازمان شهرداریهای کشور

91/ش/شهرسازی

گزارش توجیه فنی واقتصادی اجتماعی فاضلاب آستانه اشرفیه

---

92/ش/شهرسازی

مباحثی در اقتصادی شهری جلد اول

دکتر قادری

93/ش/شهرسازی

درآمدی به اقتصاد شهری

سعید عابدین درکوش

94/ش/شهرسازی

اقتصاد شهر

عبدالله کوثری

95/ش/شهرسازی

گونه شناسی مسکن وروستائی خوزستان

---

96/ش/شهرسازی

مسابقه طراحی مجموعه مسکونی

---

97/ش/شهرسازی

گونه شناسی مسکن وروستائی ایلام

---

98/ش/شهرسازی

آب و هوا وشهر

دکتر شهریار خالدی

99/ش/شهرسازی

جستاره های شهرسازی

---

100/ش/شهرسازی

شهرهای جدید ایران

---

101/ش/شهرسازی

ارزیابی طرح جامع ارومیه

---

مجلات

شماره

نام کتاب

1/ش/مجلات

ماهنامه  شهرداریها

2/ش/ مجلات

ماهنامه بهره برداری

3/ش/ مجلات

ماهنامه آینه خیال

4/ش/ مجلات

فصلنامه  هنرهای زیبا

5/ش/ مجلات

فصلنامه معمار

6/ش/ مجلات

فصلنامه A+U

7/ش/ مجلات

فصلنامه معماری ایران

8/ش/ مجلات

فصلنامه جستاره های شهرسازی

9/ش/ مجلات

فصلنامه هنرمعماری

10/ش/ مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ

11/ش/ مجلات

فصلنامه هفت شهر

12/ش مجلات

فصلنامه شارستان

13/ش/ مجلات

فصلنامه تازه های ترافیک

14/ش/ مجلات

فصلنامه معماری داخلی

15/ش/ مجلات

فصلنامه شهر

16/ش/ مجلات

فصلنامه انبوه سازان مسکن

17/ش/ مجلات

فصلنامه مدیریت شهری

18/ش/ مجلات

فصلنامه صفه

19/ش/ مجلات

نشریه های آبادی

20/ش/ مجلات

نشریه های معماری وشهرسازی

21/ش/ مجلات

نشریه های آبادی

22/ش/ مجلات

نشریه های شهر نگار

                                            مذهبی

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/مذهبی

تاریخ قرآن کریم

دکتر محمد باقر حجتی

2/ش/مذهبی

اندیشه اسلامی 1 و 2

حسین عزیزی

3/ش/مذهبی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آیت الله مکارم شیرازی

4/ش/مذهبی

تاریخ تحلیلی صدراسلام

محمد نصیری

5/ش/مذهبی

خداوانسان در فلسفه پاسپرس

عبدالله نصری

6/ش/مذهبی

هنر دینی درفرهنگ اسلامی

دکتر محمد نقی زاده

7/ش/مذهبی

تاریخ اسلامی تاسال چهلم هجری

دکتراصغرمنتظرالقائم

8/ش/مذهبی

اخلاق اسلامی

محمد داودی

9/ش/مذهبی

درآمدی برحقوق اسلامی

پژوهشکده حوزه ودانشگاه

10/ش/مذهبی

قواعد فقه

خلیل قبله ای خویی

11/ش/مذهبی

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

محمد مهدی کرمی

12/ش/مذهبی

روشی آسان برای فهم قرآن

علیرضا لطفی

13/ش/مذهبی

آشنایی با تاریخ ادیان

دکترغلامعلی آریا

14/ش/مذهبی

شیعه دراسلامی

سیدهادی خسروشاهی

15/ش/مذهبی

رمزگشایی از آیات الهی

آنه ماری شیمل

16/ش/مذهبی

هنر ومعماری اسلامی (1) و (2)

دکتریعقوب آژند

17/ش/مذهبی

شهر ومعماری اسلامی

دکترمحمد نقی زاده

18/ش/مذهبی

تاریخ شهرسازی جهان اسلام

پائولو کونئو

19/ش/مذهبی

تاریخ ادیان درقرآن

دکتر عبدالرحیم گواهی

20/ش/مذهبی

شرق شناسی

ادوارد سعید

21/ش/مذهبی

تورات انجیل قرآن وعلم

دکتر بوکای

22/ش/مذهبی

ابعاد عرفانی اسلامی

آنه ماری شیمل

23/ش/مذهبی

ادیان زنده جهان

رابرت هیوم

24/ش/مذهبی

تاریخ ادیان

دکتر محمدعبدالله دراز

25/ش/مذهبی

حکمت هنر وزیبایی

دکتر حسن بلخاری قهی

26/ش/مذهبی

سبک شناسی معماری ایرانی

دکترمحمد کریم پیرنیا

27/ش/مذهبی

هنر ومعماری اسلامی

رابرت هیلن برند

28/ش/مذهبی

سنت های تاریخ در قرآن

سیدمحمدباقرصدر

29/ش/مذهبی

تاریخ فتوحات مسلمانان در اروپا

شکیب ارسلان

30/ش/مذهبی

نقطه های آغاز در اخلاق عملی

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

31/ش/مذهبی

قصص قرآن

دکتر شیرازی

32/ش/مذهبی

ادیان آسیا

فریدهلم هاردی

33/ش /مذهبی

امام علی به روایت نهج البلاغه

محمدرضا جوادی

34/ش/مذهبی

ادیان در جهان امروز

رابرت ویر

35/ش/مذهبی

معماری وشهرسازی اسلامی (میانی نظری )

دکترمحمد نقی زاده

36/ش/مذهبی

هنرومعماری اسلامی ایران

دکترلطیف ابوالقاسمی

37/ش/مذهبی

هندسه در معماری

کریم پیرنیا

38/ش/مذهبی

شعرباف وآثارض

مهندس حسین پورنادری

39/ش/مذهبی

دوازده درس مرمت

وزارت مسکن وشهرسازی

40/ش/مذهبی

مرمت واحیا مدرسه قدسیه اصفهان

اصغرمحمد مرادی

41/ش/مذهبی

علمای مجامد

محمدحسن رجبی

42/ش/مذهبی

تاریخ قرآن

دکترمحمود رامیار

43/ش/مذهبی

تاریخ جامع ادیان

جان بایرناس

44/ش/مذهبی

معماری اسلامی در اندلس

ماریانه باروکاند

45/ش/مذهبی

فرهنگ اسلام در اروپا

دکترزیگرید هونکه

46/ش/مذهبی

تاریخ مکه

دکترمحمدهادی امینی

47/ش/مذهبی

فقه استدلالی

سیدمهدی دادمرزی

48/ش/مذهبی

ادارک زیبایی هویت شهر درپرتوتفکراسلامی

دکترمحمد نقی زاده

49/ش/مذهبی

نهج البلاغه (امیرالمومنین ع)

محمدتقی جعفری

50/ش/مذهبی

رهیافت هایی درتعیین معماری مسلمین

دکترمحمدرضا بمانیان

51/ش/مذهبی

معماری اسلامی ایران

محمد کریم پیرنیا

52/ش/مذهبی

اسباب النزول

دکترباقرحجتی

53/ش/مذهبی

آداب تعلیم وتعلم دراسلام

دکترباقرحجتی

54/ش/مذهبی

تاریخ شیعه

دکترباقرحجتی

55/ش/مذهبی

شهر گمشده

محمد حسن زورق

56/ش/مذهبی

زندگانی حضرت محمد (ص)

سیدهاشم رسولی محلاتی

57/ش/مذهبی

تاریخ اسلام

آیت الله جعفر سبحانی

58/ش/ مذهبی

مجموعه آثار معماری سنتی ایران ( قبل از اسلام )

انتشارات نیروهای مسلح

59/ش/مذهبی

مجموعه آثار معماری سنتی ایران ( دوران اسلام )

انتشارات نیروهای مسلح

60/ش/مذهبی

دیدار با ابرار

شاه آبادی بزرگ

61/ش/مذهبی

گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران

---

62/ش/مذهبی

تزئینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی

میراث فرهنگی

63/ش/مذهبی

گره و کاربندی

اصغرشعرباف

64/ش/مذهبی

تاثیرآموزه های اسلامی برمعماری وشهرسازی

---

65/ش/مذهبی

کرامات پنج تن آل عبا

سید محمد حسین محمودی

66/ش/مذهبی

تاریخ انبیاء

احمد امیری پور

67/ش/مذهبی

تاریخ چهارده معصوم

احمد امیر پور

68/ش/مذهبی

آنچه یک مسلمان باید بداند

احمد امیر پور

69/ش/مذهبی

مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید

سید محسن محمودی

70/ش/مذهبی

رساله توضیح المسائل مکارم شیرازی

---

71/ش/مذهبی

قرآن راچگونه شناختم

ذبیح الله منصوری

72/ش/مذهبی

اصول کافی

سید جواد رضوی

73/ش/مذهبی

رساله توضیح المسائل ده مرجع

---

  مساجد

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد اول

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

2/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد دوم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

3/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد سوم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

4/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد چهارم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

5/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد پنجم- اول

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

6/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد پنجم دوم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

7/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد ششم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

8/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد هفتم - اول

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

9/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد هفتم دوم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

10/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد هفتم سوم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

11/ش / مساجد

طرح تحقیقاتی تدوین ضوابط مکانیابی وطراحی مسجد هفتم چهارم

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

12/ش / مساجد

راهنمای معماری مسجد

مرکز مطالعاتی و تحقیقات

13/ش / مساجد

معماری مسجد گذشته , حال , آینده

دانشگاه هنر

14/ش / مساجد

معماری مساجد افق آینده

دانشگاه هنر

15/ش / مساجد

فروغ مسجد ( جلد 2 الی 5 )

همایش بین المللی

16/ش / مساجد

راهنمای معماری مسجد

وزارت مسکن وشهرسازی

17/ش / مساجد

مساجد تاریخی شهر یزد

محمد حسن خادم زاده

18/ش / مساجد

خانه های آسمانی

وزارت مسکن وشهرسازی

19/ش / مساجد

معماری اسلامی

دکتر ایرج اعتصام

20/ش / مساجد

گنجنامه کاروانسرها

دانشکده معماری وشهرسازی

21/ش / مساجد

گنجنامه خانه های یزد

دانشکده معماری وشهرسازی

22/ش / مساجد

گنجنامه بناهای بازار

دانشکده معماری وشهرسازی

23/ش / مساجد

گنجنامه مساجد

دانشکده معماری وشهرسازی

24/ش / مساجد

گنجنامه مساجد جامع 1 و2

دانشکده معماری وشهرسازی

25/ش / مساجد

گنجنامه حمام ها

دانشکده معماری وشهرسازی

27/ش/مساجد

مسجد شیخ لطف الله

محمد حسین نجم آبادی

28/ش/مساجد

گزارش ده ساله ستاد نظارت بر کانونهای فرهنگی و مساجد

وزارت فرهنگ وارشاد

29/ش/مساجد

پایه واصول طراحی مسجد

--

30/ش/مساجد

بررسی وتحلیل مفهوم عبادت دراسلام ورابطه آن با کالبد مسجد

عبدالحمید نقره کار

                                                      معماری

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/معماری

شرح جریانهای فکری معماری وشهرسازی درایران معاصر

سیدمحسن حبیبی

2/ش/معماری

استاندارد جامع معماری داخلی و طراحی فضا

امیرحسین سیفی

3/ش/معماری

معماری وشهرسازی ایران به روایت شاهنامه

حسین سطان زاده

4/ش/معماری

معماری ایران

سازمان میراث فرهنگی

5/ش/معماری

نائین شهر هزاره های تاریخی

حسین سطان زاده

6/ش/معماری

محیط های پاسخده

دکتر مصطفی بهزاد فر

7/ش/معماری

معماری مدرن

ویلیام جی کرتیس

8/ش/معماری

فضا- زمان ومعماری

زیگزید یدگیدیون

9/ش/معماری

معماری : فرم- فضا ونظم

علیرضا تناولی

10/ش/معماری

از زمان ومعماری

منوچهر مزینی

11/ش/معماری

فریفرت _اطلاعات معماری

حسین مظفری

12/ش/معماری

معماری هند

فرشته آباسخ

13/ش/معماری

آشنایی با معماری ایران

---

14/ش/معماری

اتلاف

سید حسین بحرینی

15/ش/معماری

معماری وشهرسازی در قرن بیستم

دکتر لادن اعتضادی

16/ش/معماری

پویه شناسی صور معماری

مهرداد قیومی

17/ش/معماری

هند ومعماری صفویه

شیلا کنبی

18/ش/معماری

آشنایی با معماری جهان

دکترابراهیم زارعی

19/ش/معماری

درآمدی برشناخت معماری روستایی ایران

دکتراکبرزرگر

20/ش/معماری

 طراحی معماری همساز با اقلیم درایران با رویکردبه معماری مسجد

دکترمنصوره طاهبارا

21/ش/معماری

ساختار شکل درمعماری اسلامی ایران وترکمنستان

کلاوس هردگ

22/ش/معماری

معماری وپرورش فکری کودکان ونوجوانان

---

23/ش/معماری

راهنمای طراحی برای معماران - اصول ایمنی حریق در ساختمانها

---

24/ش/معماری

آبادی بحث معماری سالهای اول تا ششم

---

25/ش/معماری

صنعت وساختمان معماری

---

26/ش/معماری

معماری : حضور- زبان و مکان

---

27/ش/معماری

معماری : معنا ومکان

---

                                                  آمار

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/آمار

تازه های آمار

مرکزآمارایران

2/ش/آمار

تعاریف ومفاهیم استاندارد برای استفاده در طرحها وگزارشهای آماری

مرکزآمارایران

3/ش/آمار

آمارنامه استان خراسان 1365

مرکزآمارایران

4/ش/آمار

مرگ ومیر کودکان در ایران  1400-1335

مرکزآمارایران

5/ش/آمار

آمارنامه استان تهران  1371

مرکزآمارایران

6/ش/آمار

آمارنامه استان تهران 1373

مرکزآمارایران

7/ش/آمار

سرشماری عمومی نفوس مسکن 1375 تهران ( نتایج تفصیلی)

مرکزآمارایران

8/ش/آمار

خلاصه آمارهای پایه ای استانها

مرکزآمارایران

9/ش/آمار

حسابهای ملی ایران 79-70

مرکزآمار ایران

10/ش/آمار

نتایج تفصیلی سرشماری ساوجبلاغ

مرکز آمار ایران

11/ش/آمار

نماگرهای جمعیتی ایران

مرکزآمارایران

12/ش/آمار

گزیده مطالب آماری

مرکزآمار

13/ش/آمار

تازه های آمار (جمعیت ونیروی انسانی )

مرکزآمار ایران

14/ش/آمار

آمار راه باند فرودگاه وزیرسازی راه آهن 1377

مرکزآمار ایران

جامعه شناسی وجمعیت

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/ جمعیت

جامعه شناسی شهری

دکترابوالقاسم پوررضا

2/ش/ جمعیت

جمعیت

سازمان ثبت احوال کشور

3/ش/ جامعه شناسی

جامعه شناسی

آنتونی گیدنز

4/ش/ جمعیت

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

ناصر فکوهی

5/ش/ جامعه شناسی

جامعه شناسی برای اقتصاد

دکترهادی صمدی

6/ش/ جامعه شناسی

مراحل اساسی سیراندیشه در جامعه شناسی

باقر پرهام

7/ش/ جمعیت

تحلیل جمعیت شناسی

دکترزنجانی

8/ش/ جمعیت

جمعیت وشهرنشینی درایران

---

9/ش/ جمعیت

تحقیق در علوم انسانی

دانشگاه علامه طباطبائی

10/ش/ جمعیت

تاریخ قرن بیستم

موسسه انتشاراتی روزنامه ایران

11/ش/ جمعیت

      

                                      زیست محیطی وراهها

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/ راه

تقسیم مسئولت برای داشتن جاده های ایمن تر

وزارت راه وترابری

2/ش/ راه

ارتقاء و بهبود عملکرد داخلی ادارات راه

وزارت راه وترابری

3/ش/راه

خودروهای هیبرید الکتریکی

مرکز تحقیقات خود رو

4/ش/ راه

ایستگاه سوخت رسانی

مرکز تحقیقات خودرو

5/ش/زیست

مدیریت گلخانه

سازمان پارکها

6/ش/زیست

کارنامه زیست محیطی دولت

سازمان محیط زیست

7/ش/زیست

شوری و زهکشی در کشاورزی

دکترحسین حکم آبادی

8/ش/زیست

کاشت داشت برداشت زیتون

دکتر حسین صادقی

                                       مجموعه مقالات               

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/مقالات

اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت دربخش ساختمان

 

2/ش/

مجموعه مقالات محافظت ساختمان ها

 

3/ش/

مجموعه مقالات محافظت ساختمان ها دربرابر آتش

 

4/ش/

مجموعه مقالات شهرسازی ومعماری استان های کشور

 

5/ش/

مجموعه مقالات زمین وتوسعه شهری

 

6/ش/

چکیده مقالات طراحی شهری از تئوری تا عملی

 

7/ش/

مجموعه مقالات توسعه شهری

 

8/ش/

مجموعه مقالات طرح ریزی کالبدی

 

9/ش/

خلاصه مقالات سیاستهای توسعه مسکن درایران

 

10/ش/

مجموعه مقالات آموزش معماری

 

11/ش/

مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران

 

12/ش/

مجموعه مقالات همایش مسائل مدیریت شهر

 

13/ش/

مجموعه مقالات سیاستهای توسعه مسکن در ایران جلد اول و دوم

 

14/ش/

مجموعه مقالات سیاستهای توسعه مسکن در ایران 1373و1374

 

15/ش/

مجموعه مقالات سیاستهای توسعه مسکن در ایران

 

16/ش/

مجموعه مقالات سومین سمینار جلد اول ودوم

 

17/ش/

مجموعه مقالات همایش زمین وتوسعه شهری

 

18/ش/

مجموعه مقالات همایش تحقق بافتهای شهری

 

19/ش/

مجموعه مقالات هفتمین سیاستهای توسعه مسکن

 

20/ش/

مقالات چالش های ملی وفراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

 

21/ش/

مجموعه مقالات راهنمایش همایش های ایران

 

22/ش/

 مقالات کارگاه تخصصی تدوین سیاستهای راهبردی آتی  شهرتهران

 

23/ش/

مجموعه مقالات دومین کنفرانس دانشجویان تهران

 

24/ش/

بررسی مقالت ارائه شده سمینارهای پنجگانه شهرهای جدید

 

25/ش/

خلاصه مقالات دومین گردهمائی فناوری درصنعت ساختمان

 

26/ش/

مجموعه مقالات

 

27/ش/

مجموعه مقالات

 

 

مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

 

1/ش/ساختمان ومسکن

توصیه های فنی اجرایی درطراحی مدولار ساختمان

مرکز تحقیقات

 

2/ش/ساختمان ومسکن

بررسی صدا بندی سقف های متداول درایران

مرکز تحقیقات

 

3/ش/ساختمان ومسکن

پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی گرم وخشک

مرکز تحقیقات

 

4/ش/ساختمان ومسکن

مبانی طراحی فضاهای بازمسکونی درتناسب باشرایط جسمی کودکان

مرکز تحقیقات

 

5/ش/ساختمان ومسکن

عملکرد برخی ازمصالح برای تعمیرسطحی بتن درشرایط شبیه سازی

مرکز تحقیقات

 

6/ش/ساختمان ومسکن

پهنه بندی وراهنمای طراحی اقلیمی آذربایجان شرقی

مرکز تحقیقات

 

7/ش/ساختمان ومسکن

امکان سنجی کاربردلاستیک مستهلک شده درساخت بتن

مرکز تحقیقات

 

8/ش/ساختمان ومسکن

رفتاردیوارهای آجری مندرج دراستاندارد2800

مرکز تحقیقات

 

9/ش/ساختمان ومسکن

پهنه بندی وراهنمای طراحی اقلیمی استان آذربایجان شرقی(سرد)

مرکز تحقیقات

 

10/ش/ساختمان ومسکن

تاثیرسمنتاسیون برپارامترهای مقاومتی وتغییرشکل خاکهای درشت

مرکز تحقیقات

 

11/ش/ساختمان ومسکن

آجرسبک با استفاده از باطله کارخانهای زغال شویی کشور

مرکز تحقیقات

 

12/ش/ساختمان ومسکن

ویژگیهای کارکردی دیوارهای خارجی ساختمانهای متعارف

مرکز تحقیقات

 

13/ش/ساختمان ومسکن

بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهرقزوین

مرکز تحقیقات

 

14/ش/ساختمان ومسکن

فناوری بتن درشرایط محیطی خلیج فارس - جلد دوم

مرکز تحقیقات

 

15/ش/ساختمان ومسکن

راهنمای بررسیهای محلی وتخمین پایداری سطوح شیبدار سنگی

مرکز تحقیقات

 

16/ش/ساختمان ومسکن

بررسی تجربی عملکرد دیافراگم سقف مرکب تحت نیروی زلزله

مرکز تحقیقات

 

17/ش/ساختمان ومسکن

زیرسیستم نمای تخته سیمانی روی عایق حرارتی

مرکز تحقیقات

 

18/ش/ساختمان ومسکن

آشنایی باکاربرد موادپلیمری درصنعت ساختمان

مرکز تحقیقات

 

19/ش/ساختمان ومسکن

رفتارخمشی وبرشی اعضای بتن مسلح تحت اثر خوردگی تسریع شده

مرکز تحقیقات

 

20/ش/ساختمان ومسکن

بررسی ملاتهای تعمیری خاص سازگار با شرایط اقلیمی مهاجم

مرکز تحقیقات

 

21/ش/ساختمان ومسکن

بررسی وضعیت اکوستیکی مدارس

مرکز تحقیقات

 

22/ش/ساختمان ومسکن

دوام بتن با سیمانهای پوزولانی درشرایط آزمایشگاهی خلیج فارس

مرکز تحقیقات

 

23/ش/ساختمان ومسکن

بانک اطلاعاتی زمین لرزه های ایران درسالهای 2001و2002

مرکز تحقیقات

 

24/ش/ساختمان ومسکن

تاثیرشرایط محیطی سواحل جنوبی ایران بر روی دوام بتن با سیمان

مرکز تحقیقات

 

25/ش/ساختمان ومسکن

راهنمای ضوابط طراحی مدولار برای ساختمان

مرکز تحقیقات

 

26/ش/ساختمان ومسکن

اصلاح برخی خواص گچ ساختمانی به وسیله مواد افزودنی

مرکز تحقیقات

 

27/ش/ساختمان ومسکن

ارزیابی اتصالات صلب جوشی متداول درایران

مرکز تحقیقات

 

28/ش/ساختمان ومسکن

بررسی افت صوتی دیوارهای سبک

مرکز تحقیقات

 

29/ش/ساختمان ومسکن

آکوستیک در طراحی استودیوها

مرکز تحقیقات

 

30/ش/ساختمان ومسکن

آجرسبک با استفاده از مواد پلمیری

مرکز تحقیقات

 

31/ش/ساختمان ومسکن

بررسی اثریک نمونه خاک ازگروه 4 استاندارد 2800

مرکز تحقیقات

 

32/ش/ساختمان ومسکن

بررسی مکانیزم آسیبهای ناشی از زلزله درساختمانهای بتن مسلح

مرکز تحقیقات

 

33/ش/ساختمان ومسکن

رفتاردیوارهای آجری مندرج دراستاندارد 2800

مرکز تحقیقات

 

34/ش/ساختمان ومسکن

ویژگیهای کارکردی دیوارهای خارجی ساختمانهای متعارف

مرکز تحقیقات

 

35/ش/ساختمان ومسکن

طرح ومحاسبه سازه ای ساختمان های صنعتی فولادی

مرکز تحقیقات

 

36/ش/ساختمان ومسکن

بررسی وضعیت آکوستیکی سالن های سخنرانی

مرکز تحقیقات

 

37/ش/ساختمان ومسکن

بررسی مقیاس شدگی مقادیر طیفی شتابنگاشتهای ایران

مرکز تحقیقات

 

38/ش/ساختمان ومسکن

آجر سبک با استفاده ازخاک اره

مرکز تحقیقات

 

39/ش/ساختمان ومسکن

کاربرد تکیه گاههای الاستومردرساختمانهای لرزه جدا

مرکز تحقیقات

 

40/ش/ساختمان ومسکن

تهیه طیف بازتاب طراحی ایران

مرکز تحقیقات

 

41/ش/ساختمان ومسکن

اصول و رهنمودهای طراحی وتجهیز فضای باز مسکونی

مرکز تحقیقات

 

42/ش/ساختمان ومسکن

پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی گرم وخشک سمنان

مرکز تحقیقات

 

43/ش/ساختمان ومسکن

نقشه خطواره های زمین ساختی و مراکز زمین لرزه های ایران

مرکز تحقیقات

 

44/ش/ساختمان ومسکن

تعیین مقیاس بزرگی محلی ممانی وروابط بین آنها درفلات ایران

مرکز تحقیقات

 

45/ش/ساختمان ومسکن

طیف طرح زلزله برای ایران

مرکز تحقیقات

 

46/ش/ساختمان ومسکن

سازه مهندسی ساختمان ومسکن علوم

مرکز تحقیقات

 

47/ش/ساختمان ومسکن

توصیه هایی برای محاسبه اثرباد بر

مرکز تحقیقات

 

48/ش/ساختمان ومسکن

پژوهشنامه مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن 1377-1376

مرکز تحقیقات

 

49/ش/ساختمان ومسکن

اصول و روشهای عایق کاری حرارتی براساس مبحث 19

مرکز تحقیقات

 

50/ش/ساختمان ومسکن

پژوهشنامه مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن 1381و1382

مرکز تحقیقات

 

51/ش/ساختمان ومسکن

خسارات ناشی از لغزش زمین درایتالیا

مرکز تحقیقات

 

52/ش/ساختمان ومسکن

شبکه های عصبی مصنوعی درتحلیل و طراحی سازه ها

مرکز تحقیقات

 

53/ش/ساختمان ومسکن

استاندارد آزمایشهای تعیین مقاومت بتن درسازه

مرکز تحقیقات

 

54/ش/ساختمان ومسکن

رفتار وطرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح

مرکز تحقیقات

 

55/ش/ساختمان ومسکن

مصالح مرکب پایه سیمانی

مرکز تحقیقات

 

56/ش/ساختمان ومسکن

روش اندازه گیری نوفه درمحیط باز

مرکز تحقیقات

 

57/ش/ساختمان ومسکن

روش اندازه گیری وطبقه بندی میزان صدابنی کوبه ای سقف

مرکز تحقیقات

 

58/ش/ساختمان ومسکن

روش اندازه گیری میدانی صدا بندی هوابرد اجزای نما وکل نما

مرکز تحقیقات

 

59/ش/ساختمان ومسکن

واحدهای کوچک تولید آجر

مرکز تحقیقات

 

60/ش/ساختمان ومسکن

خنک کننده های تبخیری

مرکز تحقیقات

 

61/ش/ساختمان ومسکن

شبکه های عصبی مصنوعی دربهینه سازی سازه

مرکز تحقیقات

 

62/ش/ساختمان ومسکن

بهینه یابی با کلونی مورچه های (جلداول) اصول ومفاهیم

مرکز تحقیقات

 

63/ش/ساختمان ومسکن

طرح وتحلیل بهینه پلاستیک سازه ها

مرکز تحقیقات

 

64/ش/ساختمان ومسکن

پدافند غیرعامل

مرکز تحقیقات

 

65/ش/ساختمان ومسکن

پهنه بندی خطر نسبی زمینلرزه درایران

مرکز تحقیقات

 

66/ش/ساختمان ومسکن

بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران

مرکز تحقیقات

 

67/ش/ساختمان ومسکن

تحلیل- طراحی وساخت سازه های فضایی

مرکز تحقیقات

 

68/ش/ساختمان ومسکن

گروه بندی مدولار اجزا واتصالات غیرسازه ای

مرکز تحقیقات

 

69/ش/ساختمان ومسکن

اندود کاری مصالح آمیخته

مرکز تحقیقات

 

70/ش/ساختمان ومسکن

رفتاراتصال ستون به شالوده قابهای بتن آرمه پیش ساخته

مرکز تحقیقات

 

71/ش/ساختمان ومسکن

نگرشی تحلیلی برزلزله گرمخان شمال بجنورد

مرکز تحقیقات

 

72/ش/ساختمان ومسکن

ارزیابی رفتارسازه های منطقه زلزله زده قائنات

مرکز تحقیقات

 

73/ش/ساختمان ومسکن

سازماندهی برنامه ریزی وطراحی تفرجی و اوقات فراغت

مرکز تحقیقات

 

74/ش/ساختمان ومسکن

پایدار کردن سازه های آجری فن های مداخله

مرکز تحقیقات

 

                                                هنری

شماره

نام کتاب

نام نویسنده

1/ش/هنری

سفرهای کامو

پرویز تناولی

2/ش/هنری

نقاشی روی گچ

هادی سیف

3/ش/ هنری

گبه هنر زیرپا مانده

پرویز تناولی

4/ش/ هنری

آتلیه کبور

پرویز تناولی

5/ش/ هنری

کتابخانی ملی ایران

 

6/ش/ هنری

نائین شهر هزاره تاریخی

دفتر پژوهش های فرهنگی

7/ش/ هنری

گرافیک ایران (1)

طراحان گرافیک ایران

8/ش/ هنری

تاریخ هنر مدرن

مصطفی اسلامیه

9/ش/ هنری

دایره المعارف هنر

رویین پاکباز

10/ش/ هنری

تاریخ هنر

علی رامین

11/ش/ هنری

هنر مدرن

نوربرت لنیستن

12/ش/ هنری

هنر مدرنیسم

ساندرو بکولا

13/ش/ هنری

حقیقا وزیبائی

بابک احمدی

14/ش/ هنری

هرمزگان

عکاس آقاجاری

15/ش/ هنری

نگاهی به آثار علیرضا لیل آبادی

---

16/ش/ هنری

دومان

کوروش حاجی زاده

17/ش/ هنری

نقاشی روی گچ

هادی سیف

18/ش/ هنری

هنر درگذر تمدن

محمد تقی فرامرزی

19/ش/ هنری

هنرمفهومی

---

20/ش/ هنری

نمایشگاه آثار هنری وطراحان گرافیک ایران

---

21/ش/ هنری

کتاب اثر جلد 1و3

---</