معاونین مدیرعامل

 


 

رضا رمضانپور


معاونت توسعه مدیریت و منابع


تلفن : 88772191           دورنگار : 88672107