صفحه اصلی > معرفی > هیات مدیره > رزومه آقای دکتر ایمانی 
رزومه آقای دکتر ایمانی

 

 

نام : حسین

نام‌خانوادگی : ایمانی جاجرمی

تاریخ تولد :  1347

كارشناسي

پژوهشگري علوم اجتماع

دانشگاه فردوسي مشهد، 1369

دانشجوي ممتاز

كارشناسي ارشد

جامعه شناسي

دانشگاه تهران، 1373

عنوان پايان نامه : بررسي جامعه شناختي روند نوسازي ايران در دوران رضا شاه (1320-1304

دكترا

جامعه شناسي توسعه

دانشگاه تهران، 1384

عنوان پایان نامه: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای شهر در توسعه محلی

 

1. دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2. رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (تاسیس 1337)

 

3. مدیر مسوول و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران

 

4. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی نامه علوم اجتماعی: توسعه محلی

 

5. عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

 

6. عضو «کمیته تخصصی معماری و شهر»، گروه مطالعات اجتماعی، توسعه پایدار پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی

 

7. عضو شورای راهبردی ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی (اتاف) اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 

8. مدیر گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه ای، انجمن جامعه  شناسی ایران

 

9. عضو انجمن انسان شناسی ایران

 

 

 

پیشینه اجرایی:

 

1. کارشناس پژوهشی، معاونت امور اجتماعی و ترویج وزارت جهاد سازندگی

1370-1371

2. کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور

1371-1376

3. دبیر ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور

1376-1378

4. رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور

1378-1381

5. معاون دفتر برنامه ریزی و آموزش شوراهای وزارت کشور

1381-1383

6. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

1383-1384

7. عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

از 85 تاکنون

8. معاون علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

1392

9. مشاور امور بین الملل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

1388-1394

      

 

 

 

 

                                                  

                                                                                 

                                 

                                                                                                            

                                                                                  

                               

                 

 

سایر مدارک آموزشی:

مدرك دوره راهبري آموزش رايانه از  دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي.

مدارک گواهينامه بین‌المللی کاربری رايانهICDL  شامل مبانی، Windows, Word, Excel, Access, Power Point, Internet از جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اميرکبير

مدرک شرکت در دوره آموزشی زبان انگلیسی دانشگاهی و عمومی از آکادمی زبان انگلیسی دانشگاه آکلند (ELA) در کشور نیوزیلند، 2011.

گواهی نامه نوع اول دوره حرفه ای پژوهشگران ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی طرح ها و پروژه ها از جهاد دانشگاهی واحد تهران.

 
تدریس:

دروس  ارزیابی تاثیرات جتماعی، آمایش سرزمین، بررسي مسائل اجتماعي ايران، مباني جامعه شناسي، جامعه شناسي شهري، جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی سازمان ها، توسعه اجتماعی، نظریه های توسعه معاصر، نظریه های جامعه شناسی، سازمان های مشارکتی و برنامه ریزی شهری در دانشگاه های تهران، الزهرا، علامه طبابائی و بوعلی سینا در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

كتاب:

نام

ناشر

تاریخ

مقالاتی در باره شهر اسلامی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1393

شهرهای اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1393

نظریه ها و تجربه های توسعه

نویسنده کتی ویلیس

(ترجمه با همکاری پیمان پوررجب)

پژواک (اختران)

1393

مدیریت شهری در سه جلد (نویسنده همکار)  (چاپ دوم)

انتشارات تیسا

1392

آشنایی با شوراهای اسلامی شهر

انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

1391

روش‌های کاربردی تحقیق، جلد دوم: کاربرد نظریه بنیانی

با همکاری مصطفی ازکیا

شرکت انتشارات کیهان

1390

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی (نویسنده همکار)

انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

1387

توسعه فرهنگی تهران (برنامه ریزی محله ای) (نویسنده همکار)

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

1386

 

برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالش‌های تجربی

(نویسنده همکار)

انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور

1382

م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ پ‍ای‍دار: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍ارب‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ شهرداری‌ها و ش‍وراه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا ای‍ران ‌(نویسنده همکار)

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور

1381

مشارکت فرهنگی (نویسنده همکار)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،موسسه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، نشر آن.

1379

دو مقاله در خصوص مديريت شهري (نویسنده همکار)

مركز مطالعات برنامه ریزی شهري

1373

پژوهشي در باره مراكز تحقيقاتي شهرداری‌ها و استانداری‌ها

مركز مطالعات برنامه ریزی شهري

1373

 

مقالات علمی – پژوهشی:

نام مقاله

نام مجله

شماره و تاریخ

تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن (مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

با همکاری غلامرضا غفاری و لیلا عرب سرخی

پژوهش های روستایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394: 784-767

مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

با همکاری ولی اله رستمعلی زاده و منصور وثوقی

توسعه روستایی

شماره 2، پاییز و زمستان 1392: 48-23

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری نزاع های دسته جمعی روستایی

با همکاری طاها عشایری

مطالعات امنیت اجتماعی

شماره34، تابستان 1392: 66-39

آسیاب و آسیابانی در جامعه روستایی ایران

با همکاری ماهرو شاه حسینی

مجله انسان شناسی

سال نهم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان1390: 27-9

بازخوانی ساختار نظام بهره برداری ارضی در کردستان قبل از اصلاحات ارضی

با همکاری سروه فتاحی

مجله جامعه شناسی ایران

دوره دوازدهم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390: 162-140

تحلیلی جامعه شناختی از ویژگی های روستاهای در حال گذار در منطقه کلان شهری تهران

با همکاری ژاله شادی طلب و مجتبی بیات

مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران

سال دوم، شماره پنجم و ششم، بهار و تابستان 1390: 39-23

نيازسنجي آموزشي شهرداري ها به منظور بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران؛ مطالعه موردي: بندرعباس، تبريز، زاهدان، سنندج و كرمانشاه

با همکاری عباس آخوندي، ناصر برك پور، هادي سعيدي رضواني، تقي بينقي

دو فصلنامه مديريت شهري

، سال نهم، شماره 27، بهار و تابستان 1390: 262-247

چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی- با همکاری علیرضا کریمی

توسعه روستایی (علمی-پژوهشی)

شماره 1، پاییز و زمستان 1388: 114-89

نگاهی جامعه شناختی به مخاطره در شهر

مجله مطالعات اجتماعی ایران (علمی-پژوهشی)

دوره دوم، شماره 2، زمستان 1387

سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تاکید بر عوامل زمینه ای موثر بر آن

با همکاری پیمان پور رجب

پژوهش‌های روستایی(علمی-پژوهشی)

شماره 1، بهار 1389: 97-67

بررسی تحولات مدیـریـت روســتایی در ایـران از مشروطیت تا زمان حاضر

با همکاری مجید عبدالهی

راهبرد

شماره 52

پاییز 1388

Challenges for Local Democracy in Iran: A Study of Islamic City Councils

(with Dr. Mustafa Azkia)

Middle East Critique

Volume 18, Issue 2, 2009

Pages 145 – 159

بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تهران

با همکاری مهدی طالب، سید احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی

مجله جامعه شناسی ایران

(علمی-پژوهشی)

دوره نهم، شماره 1و 2، تابستان 1387

ویژگی‌های تاریخی- فرهنگی و تحولات معاصر مدیریت محله شهری در ایران: مطالعه موردی «شهرداری محله » در تربت حیدریه

نامه انسان شناسی (علمی-پژوهشی)

شماره 8، پاییز و زمستان 1384

مدل‌های سنجش عملکرد حکومت‌های محلی در ایران

با همکاری سید احمد فیروزآبادی

نامه علوم اجتماعی (علمی-پژوهشی)

شماره 32، زمستان 1386

تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران ایران

با همکاری رحمت اله صدیق سروستانی و  سید احمد فیروزآبادی

Global Media Journal

شماره 4، پاییز 1386

تحلیل مدل‌های حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران

با همکاری رحمت اله صدیق سروستانی و  سید احمد فیروزآبادی

فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی

شماره 26، پاییز 1386

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان شهر

تهران

با همکاری سید احمد فیروزآبادی

فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی

شماره 23، زمستان 1385

بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی

شهر

با همکاری مصطفی ازکیا

نامه علوم اجتماعی (علمی-پژوهشی)

شماره 26، زمستان 1384

 

همایش‌های علمی-آموزشی با ارایه مقاله:

نام

عنوان مقاله

مکان

تاریخ

همایش سرمايه اجتماعي و جامعه مدنی ایرانی

نظریه سرمایه اجتماعی: قابلیت‌ها و کمبودها

تهران: سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی

1382

شوراهای اسلامی، رویکردها و کارکردها

سرمایه اجتماعی و کارآمدی  شوراها

تهران: وزارت کشور

دی ماه1382

نشست علمی- مشورتی  مطالعات فرهنگ عمومی

سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی

تهران: سالن اجتماعات موزه فرش ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

اسفندماه 1382

همایش مدیریت محله ای در شهر تهران

بررسی جامعه شناختی مدیریت محله ای در شهر  ایرانی

تهران: تالار علامه امینی دانشگاه تهران

دی ماه 1383

نشست آشنایی با سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی: تعاریف و کارکردها

تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

آبان 1384

همایش بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شهر تهران

نگاهی به تحول مدیریت شهری در تهران از مشروطیت تا زمان حاضر

تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

اسفند 1385

همایش: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن

تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، موسسه تحقیقات و علوم انسانی

30 اردیبهشت 1386

همایش محلات تهران: چالش‌ها و راهبردها

گونه شناسی مدیریت محله ای در شهرهای ایران

تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران-سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

20 خرداد 1386

دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران

توسعه اجتماعی و مدیریت روستایی در ایران

تهران: دانشگاه تهران

11 و 12 دی ماه 1386

همایش جایگاه شوراهای اسلامی کشوری و مدیریت محلی در افق چشم انداز 20 ساله

چالش‌های شوراها در مدیریت محلی

تهران: ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی

25 دی ماه 1387

همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم

مدیریت شهری و پیشگیری از جرم در ایران

تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی میلاد (دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا)

11 و 12 اسفند 1387

دومین همایش مالیه شهرداری

تبیین رابطه افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه های شهرداری

تهران:سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما

 

24 تیرماه 1388

The International Conference on Sustainable Community Development

The social challenges of Islamic rural councils in Iran

University of Putra, Putrajaya, Malaysia

 

21-22 July 2010

همایش شهرداری به منزله نهادی اجتماعی

امکان یا امتناع تبديل شهرداری از سازمان خدماتي به نهادی اجتماعی: توجه به راه کارهای همکاری و شراکت با سازمان های داوطلبانه

تهران: سالن همایش های رازی

6 اسفند 1390

هفتمین همایش جمعیت شناسی ایران: ابعاد جمعیت شناختی تحولات خانواده در ایران

پیامدهای مهاجرت مردان بر زنان روستایی سرپرست خانوار

با همکاری فرزانه میرزاوند

تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

31 اردیبهشت 1393

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحلیل مقایسه ای الگوهای توسعه شهری در کشورهای اسلامی و غربی

تهران: کتابخانه ملی ایران

1 خرداد 1393

 

طرح های پژوهشی:

نام طرح

سمت

کارفرما/مجری

تاریخ

بررسی نقش مشارکت های عمومی در طرح های توسعه و عمران شهری

مدیر طرح

معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی/ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

95-1394

تدوین سند راهبردی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی  شهرداری ها و دهیاری ها

مدیر طرح

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور/ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

94-1393

مطالعات توانمند  سازی  و  ساماندهی  سکونتگاه های   غیررسمی  شهرهای  خوزستان  / اهواز  با  تاکید  بر  اسکان  مجدد   و  بهسازی  مسکن

مسوول بخش اجتماعی

مهندسین مشاور البرز و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری-وزارت راه و شهرسازی

92-1391

پروژه تدوین قانون مدیریت شهری

مسوول گروه روابط سیاسی و حکومتی

مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران و مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران

1391

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث خیابان ابوسعید غربی در محله خلیج فارس

مجری

شهرداری منطقه 18 تهران

1389

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه تفکیک زباله از سطح منطقه 18

مجری

شهرداری منطقه 18 تهران

1389

پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه های آموزشی شهرداری‌ها

همکار طرح- مسوول بخش تدوین برنامه های آموزشی

شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، سازمان عمران و بهسازی شهری

 

88-1387

تدوین سیاست های کلی مدیریت محلی کشور

مدیر طرح

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

1390-1388

بررسی آسیب شناسی عمکرد و آراء صادره هیات های حل اختلاف شوراها با تاکید بر بازدارندگی تخلفات

ناظر طرح

شورای پژوهش وزارت کشور

1390-1388

جایگاه نهاد مقام معظم رهبری و روحانیون در دانشگاه ها

ناظر طرح

معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

88-1387

بررسی سیاست های محلی در شهر تهران

مطالعه موردی سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران

همکار طرح

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

86-1385

سنجش آگاهی و نگرش دانشجویان پیرامون اندیشه های سیاسی حضرت امام (ره)

ناظر طرح

معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

86-1385

انجام مطالعات تحلیل فرهنگی، تحلیل سرمایه اجتماعی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی برنامه آمایش استان تهران

همکار طرح- مسوول بخش مطالعات سرمایه اجتماعی

شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

1386

اطلس فرهنگی شهر تهران

 

همکار طرح

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران- سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

1385

بررسی جامعه شناختی دیدگاه ساکنین نواحی فرسوده شهر تهران در خصوص مفهوم فرسودگی

مشاور طرح

جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ سازمان نوسازی شهر تهران

1385

طرح باز نگری ساختاری در نظام مدیریت و مالیه شهری کلان شهر تهران

همکار طرح

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران / شرکت خدمات مدیریت ایرانیان

84-1383

مسكن كم درآمدها

مسوول مطالعه رويه هاي جابجايي در ايران براي تنظيم سند جابجايي

وزارت مسكن و شهرسازي و بانک جهانی

82-1381

افزايش كارائي كمي و كيفي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  تهران

كارشناس

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

1377

پژوهشي در باره مراكز تحقيقاتي شهري شهرداری‌ها و استانداری‌ها

مسوول طرح

مرکز پژوهش‌های شهری و روستایی

1373

مطالعات  اقتصادي و اجتماعي طرح توسعه كانونهاي عشايري بم و جبال بارز

كارشناس

مهندسين مشاور زيست سرا، سازمان امور عشايري كشور

1372

بررسي عملكرد و اثرات اقتصادي اجتماعي خانه هاي هميار روستايي

مسوول طرح

وزارت جهاد سازندگي

1371